ข้อสอบ Pre-Test รร.สวนกุหลาบ 2564 (ห้องปกติ)

ข้อสอบ pre-test รร.สวนกุหลาบ ปี2564

วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564

มีทั้งหมด 150 ข้อ มี 5 วิชา แบ่งเป็น 5 ตอน

ตอนที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ มี 4 ตัวเลือก 
จำนวน 30 ข้อ (ข้อ 1-30)

ตอนที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์ มี 4 ตัวเลือก 
จำนวน 30 ข้อ (ข้อ 31-60)

ตอนที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ มี 4 ตัวเลือก
จำนวน 30 ข้อ (ข้อ 61-90)

ตอนที่ 4 วิชาภาษาไทย มี 4 ตัวเลือก
จำนวน 30 ข้อ (ข้อ 91-120)

ตอนที่ 5 วิชาสังคมศึกษา มี 4 ตัวเลือก
จำนวน 30 ข้อ (ข้อ 121-150)

รีวิว - เสียงตอบรับจากผู้เรียน
ปิด
ทดลองเรียน