ข้อสอบ Pre-Test รร.สวนกุหลาบ 2564 (ห้องปกติ)

ข้อสอบ pre-test รร.สวนกุหลาบ ปี2564

วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564  เวลา 09.00-12.00

มีทั้งหมด 150 ข้อ คะแนนเต็ม 150 คะแนน
มี 5 วิชา แบ่งเป็น 5 ตอน

ตอนที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ มี 4 ตัวเลือก 
จำนวน 30 ข้อ (ข้อ 1-30) รวม 30 คะแนน

ตอนที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์ มี 4 ตัวเลือก 
จำนวน 30 ข้อ (ข้อ 31-60) รวม 30 คะแนน

รีวิว - เสียงตอบรับจากผู้เรียน
ปิด
ทดลองเรียน