ข้อสอบ Pre-Test รร.สามเสน 2563 (ห้องปกติ)

ข้อสอบ pre-test รร.สามเสนวิทยาลัย ปี2563

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562  เวลา 14.00-17.00

มีทั้งหมด 120 ข้อ มี 5 วิชา แต่ละวิชาคะแนนเต็ม 20 คะแนน
แบ่งเป็น 5 ตอน

ตอนที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ มี 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ 
(ข้อ 1-20) ข้อละ 1 คะแนน รวม 20 คะแนน

ตอนที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์ มี 4 ตัวเลือก จำนวน 25 ข้อ
(ข้อ 21-45) ข้อละ 0.8 คะแนน รวม 20 คะแนน

รีวิว - เสียงตอบรับจากผู้เรียน
ปิด
ทดลองเรียน