ข้อสอบ Pre-Test รร.เทพศิรินทร์ 2565 (ห้องปกติ)

ข้อสอบ pre-test รร.เทพศิรินทร์ ปี2565

วิชาคณิตศาสตร์ เวลา 09.00-09.50
คะแนนเต็ม 50 คะแนน ข้อละ 2 คะแนน
มี 4 ตัวเลือก จำนวน 25 ข้อ (ข้อ 1-25) 

รีวิว - เสียงตอบรับจากผู้เรียน
ปิด
ทดลองเรียน