ข้อสอบ Pre-Test รร.สวนกุหลาบ 2565 (ห้องปกติ)

ข้อสอบ pre-test รร.สวนกุหลาบ ปี2565

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 13.00-16.00

มีทั้งหมด 150 ข้อ มี 5 วิชา แบ่งเป็น 5 ตอน

ตอนที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ มี 4 ตัวเลือก 
จำนวน 30 ข้อ (ข้อ 1-30) รวม 30 คะแนน 

ตอนที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์ มี 4 ตัวเลือก 
จำนวน 30 ข้อ (ข้อ 31-60) รวม 30 คะแนน

รีวิว - เสียงตอบรับจากผู้เรียน
ปิด
ทดลองเรียน