ข้อสอบคณิต 9 สามัญ - ปี 2555

รหัสวิชา 39 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2555  เวลา 11.00-12.30

มีทั้งหมด 30 ข้อ คะแนนรวม 100 คะแนน
แบ่งเป็น 2 ตอน

ตอนที่ 1  แบบอัตนัย (เติมคำตอบ)  จำนวน 10 ข้อ 
(ข้อ 1-10) ข้อละ 2 คะแนน รวม 20 คะแนน

ตอนที่ 2  แบบปรนัย มี 5 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ
(ข้อ 11-30) ข้อละ 4 คะแนน รวม 80 คะแนน

แบ่งตามบทเรียน

ช่วงคะแนนเฉลี่ย

 • ช่วงคะแนน

  จำนวนคน

  ร้อยละ

 • 0 - 10

  16,917

  14.25

 • 10.01 - 20

  56,804

  47.86

 • 20.01 - 30

  31,665

  26.68

 • 30.01 - 40

  9,510

  8.01

 • 40.01 - 50

  2,285

  1.93

 • 50.01 - 60

  856

  0.72

 • 60.01 - 70

  404

  0.34

 • 70.01 - 80

  165

  0.14

 • 80.01 - 90

  57

  0.05

 • 90.01 - 100

  17

  0.01

จำนวนคนสอบ
118,680 คน
คะแนนเต็ม
100 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย
19.92%
คะแนนสูงสุด
100 คะแนน
คะแนนต่ำสุด
0 คะแนน
ปิด
ทดลองเรียน