ข้อสอบคณิต 9 สามัญ - ปี 2556

รหัสวิชา 39 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2556  เวลา 11.00-12.30

มีทั้งหมด 30 ข้อ คะแนนรวม 100 คะแนน
แบ่งเป็น 2 ตอน

ตอนที่ 1  แบบอัตนัย (เติมคำตอบ)  จำนวน 10 ข้อ 
(ข้อ 1-10) ข้อละ 2 คะแนน รวม 20 คะแนน

ตอนที่ 2  แบบปรนัย มี 5 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ
(ข้อ 11-30) ข้อละ 4 คะแนน รวม 80 คะแนน

แบ่งตามบทเรียน

ช่วงคะแนนเฉลี่ย

 • ช่วงคะแนน

  จำนวนคน

  ร้อยละ

 • 0 - 10

  15,553

  16.01

 • 10.01 - 20

  43,355

  44.61

 • 20.01 - 30

  24,253

  24.96

 • 30.01 - 40

  7,987

  8.22

 • 40.01 - 50

  2,831

  2.91

 • 50.01 - 60

  1,408

  1.45

 • 60.01 - 70

  892

  0.92

 • 70.01 - 80

  529

  0.54

 • 80.01 - 90

  281

  0.29

 • 90.01 - 100

  89

  0.09

จำนวนคนสอบ
97,178 คน
คะแนนเต็ม
100 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย
20.95%
คะแนนสูงสุด
100 คะแนน
คะแนนต่ำสุด
2 คะแนน
ปิด
ทดลองเรียน