ข้อสอบคณิต 9 สามัญ - ปี 2557

รหัสวิชา 39 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1

วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2557  เวลา 11.00-12.30

มีทั้งหมด 30 ข้อ คะแนนรวม 100 คะแนน
แบ่งเป็น 2 ตอน

ตอนที่ 1  แบบอัตนัย (เติมคำตอบ)  จำนวน 10 ข้อ 
(ข้อ 1-10) ข้อละ 2 คะแนน รวม 20 คะแนน

ตอนที่ 2  แบบปรนัย มี 5 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ
(ข้อ 11-30) ข้อละ 4 คะแนน รวม 80 คะแนน

แบ่งตามบทเรียน

ช่วงคะแนนเฉลี่ย

 • ช่วงคะแนน

  จำนวนคน

  ร้อยละ

 • 0 - 10

  8,847

  6.77

 • 10.01 - 20

  46,583

  35.63

 • 20.01 - 30

  42,357

  32.40

 • 30.01 - 40

  19,830

  15.17

 • 40.01 - 50

  7,245

  5.54

 • 50.01 - 60

  3,166

  2.42

 • 60.01 - 70

  1,450

  1.11

 • 70.01 - 80

  729

  0.56

 • 80.01 - 90

  361

  0.27

 • 90.01 - 100

  157

  0.12

จำนวนคนสอบ
130,725 คน
คะแนนเต็ม
100 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย
25.39%
คะแนนสูงสุด
100 คะแนน
คะแนนต่ำสุด
0 คะแนน
ปิด
ทดลองเรียน