ข้อสอบคณิต 9 สามัญ - ปี 2558

รหัสวิชา 39 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1

วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558  เวลา 8.30-10.00

มีทั้งหมด 30 ข้อ คะแนนรวม 100 คะแนน
แบ่งเป็น 2 ตอน

ตอนที่ 1  แบบอัตนัย (เติมคำตอบ)  จำนวน 10 ข้อ 
(ข้อ 1-10) ข้อละ 2 คะแนน รวม 20 คะแนน

ตอนที่ 2  แบบปรนัย มี 5 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ
(ข้อ 11-30) ข้อละ 4 คะแนน รวม 80 คะแนน

แบ่งตามบทเรียน

ช่วงคะแนนเฉลี่ย

 • ช่วงคะแนน

  จำนวนคน

  ร้อยละ

 • 0 - 10

  21,751

  15.99

 • 10.01 - 20

  61,654

  45.32

 • 20.01 - 30

  35,014

  25.74

 • 30.01 - 40

  11,144

  8.19

 • 40.01 - 50

  3,529

  2.59

 • 50.01 - 60

  1,483

  1.09

 • 60.01 - 70

  724

  0.53

 • 70.01 - 80

  398

  0.29

 • 80.01 - 90

  224

  0.16

 • 90.01 - 100

  112

  0.08

จำนวนคนสอบ
136,033 คน
คะแนนเต็ม
100 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย
20.35%
คะแนนสูงสุด
100 คะแนน
คะแนนต่ำสุด
0 คะแนน
ปิด
ทดลองเรียน