ข้อสอบคณิต 9 สามัญ - ปี 2559

รหัสวิชา 39 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1

วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2558  เวลา 8.30-10.00

มีทั้งหมด 30 ข้อ คะแนนรวม 100 คะแนน
แบ่งเป็น 2 ตอน

ตอนที่ 1   แบบปรนัย มี 5 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ 
(ข้อ 1-10) ข้อละ 2 คะแนน รวม 20 คะแนน

ตอนที่ 2   แบบปรนัย มี 5 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ
(ข้อ 11-30) ข้อละ 4 คะแนน รวม 80 คะแนน

 

แบ่งตามบทเรียน

ช่วงคะแนนเฉลี่ย

 • ช่วงคะแนน

  จำนวนคน

  ร้อยละ

 • 0 - 10

  3,097

  2.26

 • 10.01 - 20

  31,570

  23.06

 • 20.01 - 30

  53,931

  39.40

 • 30.01 - 40

  31,874

  23.29

 • 40.01 - 50

  10,534

  7.70

 • 50.01 - 60

  3,407

  2.49

 • 60.01 - 70

  1,397

  1.02

 • 70.01 - 80

  669

  0.49

 • 80.01 - 90

  266

  0.19

 • 90.01 - 100

  141

  0.10

จำนวนคนสอบ
136,886 คน
คะแนนเต็ม
100 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย
28.70%
คะแนนสูงสุด
100 คะแนน
คะแนนต่ำสุด
4 คะแนน