ข้อสอบคณิต 9 สามัญ - ปี 2560

รหัสวิชา 39 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1

วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559  เวลา 8.30-10.00

มีทั้งหมด 30 ข้อ คะแนนรวม 100 คะแนน
แบ่งเป็น 2 ตอน

ตอนที่ 1  แบบปรนัย มี 5 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ 
(ข้อ 1-10) ข้อละ 2 คะแนน รวม 20 คะแนน

ตอนที่ 2  แบบปรนัย มี 5 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ
(ข้อ 11-30) ข้อละ 4 คะแนน รวม 80 คะแนน

แบ่งตามบทเรียน

ช่วงคะแนนเฉลี่ย

 • ช่วงคะแนน

  จำนวนคน

  ร้อยละ

 • 0 - 10

  8,231

  7.32

 • 10.01 - 20

  41,061

  36.50

 • 20.01 - 30

  40,939

  36.39

 • 30.01 - 40

  14,843

  13.20

 • 40.01 - 50

  4,226

  3.76

 • 50.01 - 60

  1,668

  1.48

 • 60.01 - 70

  800

  0.71

 • 70.01 - 80

  431

  0.38

 • 80.01 - 90

  196

  0.17

 • 90.01 - 100

  92

  0.08

จำนวนคนสอบ
112,487 คน
คะแนนเต็ม
100 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย
24.04%
คะแนนสูงสุด
100 คะแนน
คะแนนต่ำสุด
0 คะแนน
ปิด
ทดลองเรียน