ข้อสอบคณิต 9 สามัญ - ปี 2561

รหัสวิชา 39 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561  เวลา 8.30-10.00

มีทั้งหมด 30 ข้อ คะแนนรวม 100 คะแนน
แบ่งเป็น 2 ตอน

ตอนที่ 1  แบบปรนัย มี 5 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ 
(ข้อ 1-10) ข้อละ 2 คะแนน รวม 20 คะแนน

ตอนที่ 2  แบบปรนัย มี 5 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ
(ข้อ 11-30) ข้อละ 4 คะแนน รวม 80 คะแนน

แบ่งตามบทเรียน

ช่วงคะแนนเฉลี่ย

 • ช่วงคะแนน

  จำนวนคน

  ร้อยละ

 • 0 - 10

  5,584

  4.75

 • 10.01 - 20

  34,833

  29.64

 • 20.01 - 30

  43,575

  37.08

 • 30.01 - 40

  20,482

  17.43

 • 40.01 - 50

  7,208

  6.13

 • 50.01 - 60

  3,031

  2.58

 • 60.01 - 70

  1,429

  1.22

 • 70.01 - 80

  774

  0.66

 • 80.01 - 90

  379

  0.32

 • 90.01 - 100

  210

  0.18

จำนวนคนสอบ
117,505 คน
คะแนนเต็ม
100 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย
26.96%
คะแนนสูงสุด
100 คะแนน
คะแนนต่ำสุด
0 คะแนน
ปิด
ทดลองเรียน