ข้อสอบคณิต 9 สามัญ - ปี 2562

รหัสวิชา 39 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562  เวลา 8.30-10.00

มีทั้งหมด 30 ข้อ คะแนนรวม 100 คะแนน
แบ่งเป็น 2 ตอน

ตอนที่ 1  แบบปรนัย มี 5 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ 
(ข้อ 1-10) ข้อละ 2 คะแนน รวม 20 คะแนน

ตอนที่ 2  แบบปรนัย มี 5 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ
(ข้อ 11-30) ข้อละ 4 คะแนน รวม 80 คะแนน

แบ่งตามบทเรียน

ช่วงคะแนนเฉลี่ย

 • ช่วงคะแนน

  จำนวนคน

  ร้อยละ

 • 0 - 10

  13,518

  12.05

 • 10.01 - 20

  43,249

  38.54

 • 20.01 - 30

  32,665

  29.11

 • 30.01 - 40

  12,576

  11.21

 • 40.01 - 50

  5,030

  4.48

 • 50.01 - 60

  2,635

  2.35

 • 60.01 - 70

  1,306

  1.16

 • 70.01 - 80

  708

  0.63

 • 80.01 - 90

  331

  0.30

 • 90.01 - 100

  190

  0.17

จำนวนคนสอบ
112,208 คน
คะแนนเต็ม
100 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย
23.52%
คะแนนสูงสุด
100 คะแนน
คะแนนต่ำสุด
0 คะแนน
ปิด
ทดลองเรียน