ข้อสอบคณิต 9 สามัญ - ปี 2563

รหัสวิชา 39 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563  เวลา 8.30-10.00

มีทั้งหมด 30 ข้อ คะแนนรวม 100 คะแนน
แบ่งเป็น 2 ตอน

ตอนที่ 1  แบบปรนัย มี 5 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ 
(ข้อ 1-10) ข้อละ 2 คะแนน รวม 20 คะแนน

ตอนที่ 2  แบบปรนัย มี 5 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ
(ข้อ 11-30) ข้อละ 4 คะแนน รวม 80 คะแนน

แบ่งตามบทเรียน

ช่วงคะแนนเฉลี่ย

 • ช่วงคะแนน

  จำนวนคน

  ร้อยละ

 • 0 - 10

  5,057

  5.10

 • 10.01 - 20

  28,831

  29.09

 • 20.01 - 30

  35,412

  35.74

 • 30.01 - 40

  17,596

  17.76

 • 40.01 - 50

  6,634

  6.70

 • 50.01 - 60

  2,910

  2.94

 • 60.01 - 70

  1,401

  1.41

 • 70.01 - 80

  697

  0.70

 • 80.01 - 90

  337

  0.34

 • 90.01 - 100

  221

  0.22

จำนวนคนสอบ
99,096 คน
คะแนนเต็ม
100 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย
27.33%
คะแนนสูงสุด
100 คะแนน
คะแนนต่ำสุด
0 คะแนน
ปิด
ทดลองเรียน