ข้อสอบคณิต 9 สามัญ - ปี 2564

รหัสวิชา 39 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564  เวลา 8.30-10.00

มีทั้งหมด 30 ข้อ คะแนนรวม 100 คะแนน
แบ่งเป็น 2 ตอน

ตอนที่ 1  แบบปรนัย มี 5 ตัวเลือก จำนวน 25 ข้อ 
(ข้อ 1-25) ข้อละ 3 คะแนน รวม 75 คะแนน

ตอนที่ 2  แบบอัตนัย (เติมคำตอบ) จำนวน 5 ข้อ
(ข้อ 26-30) ข้อละ 5 คะแนน รวม 25 คะแนน

แบ่งตามบทเรียน

ช่วงคะแนนเฉลี่ย

 • ช่วงคะแนน

  จำนวนคน

  ร้อยละ

 • 0 - 10

  17,839

  17.09

 • 10.01 - 20

  46,667

  44.70

 • 20.01 - 30

  26,597

  25.48

 • 30.01 - 40

  7,005

  6.71

 • 40.01 - 50

  3,016

  2.89

 • 50.01 - 60

  1,455

  1.39

 • 60.01 - 70

  822

  0.79

 • 70.01 - 80

  521

  0.50

 • 80.01 - 90

  279

  0.27

 • 90.01 - 100

  201

  0.19

จำนวนคนสอบ
104,402 คน
คะแนนเต็ม
100 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย
19.98%
คะแนนสูงสุด
100 คะแนน
คะแนนต่ำสุด
0 คะแนน
ปิด
ทดลองเรียน