ข้อสอบคณิต O-NET - 2549

รหัสวิชา 04 วิชาคณิตศาสตร์ O-NET 49

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549  เวลา 8.30-10.30 น.

มีทั้งหมด 42 ข้อ คะแนนรวม 100 คะแนน
แบ่งเป็น 3 ตอน

ตอนที่ 1  แบบปรนัย มี 4 ตัวเลือก จำนวน 16 ข้อ 
(ข้อ 1-16) ข้อละ 2 คะแนน รวม 32 คะแนน

ตอนที่ 2  แบบปรนัย มี 4 ตัวเลือก จำนวน 16 ข้อ
(ข้อ 17-32) ข้อละ 3 คะแนน รวม 48 คะแนน

ตอนที่ 3  แบบอัตนัย จำนวน 10 ข้อ
(ข้อ 33-42) ข้อละ 2 คะแนน รวม 20 คะแนน

แบ่งตามบทเรียน

ช่วงคะแนนเฉลี่ย

 • ช่วงคะแนน

  จำนวนคน

  ร้อยละ

 • 0 - 10

 • 10.01 - 20

 • 20.01 - 30

 • 30.01 - 40

 • 40.01 - 50

 • 50.01 - 60

 • 60.01 - 70

 • 70.01 - 80

 • 80.01 - 90

 • 90.01 - 100

จำนวนคนสอบ
คน
คะแนนเต็ม
คะแนน
คะแนนเฉลี่ย
%
คะแนนสูงสุด
คะแนน
คะแนนต่ำสุด
คะแนน
ปิด
ทดลองเรียน