ข้อสอบ PAT 1 - มีนาคม 2564

รหัสวิชา 71 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 

มีทั้งหมด 45 ข้อ คะแนนรวม 300 คะแนน 
แบ่งเป็น 2 ตอน

ตอนที่ 1  แบบปรนัย มี 5 ตัวเลือก จำนวน 35 ข้อ
(ข้อ 1-35) ข้อละ 6 คะแนน รวม 210 คะแนน

ตอนที่ 2  แบบอัตนัย (เติมคำตอบ) จำนวน 10 ข้อ 
(ข้อ 36-45) ข้อละ 9 คะแนน รวม 90 คะแนน

แบ่งตามบทเรียน

ช่วงคะแนนเฉลี่ย

 • ช่วงคะแนน

  จำนวนคน

  ร้อยละ

 • 0 - 30

  3,377

  2.41

 • 30.01 - 60

  58,213

  41.48

 • 60.01 - 90

  50,621

  36.07

 • 90.01 - 120

  16,258

  11.58

 • 120.01 - 150

  6,542

  4.66

 • 150.01 - 180

  2,856

  2.04

 • 180.01 - 210

  1,361

  0.97

 • 210.01 - 240

  658

  0.47

 • 240.01 - 270

  334

  0.24

 • 270.01 - 300

  130

  0.09

จำนวนคนสอบ
140,350 คน
คะแนนเต็ม
300 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย
24.62%
คะแนนสูงสุด
300 คะแนน
คะแนนต่ำสุด
12 คะแนน
ปิด
ทดลองเรียน