TGAT TPAT คืออะไร มีเรื่องไหนที่ต้องรู้บ้าง

TGAT TPAT คืออะไร มีเรื่องไหนที่ DEK66 ต้องรู้บ้าง

TGAT TPAT คืออะไร? คำถามของเด็กยุคใหม่รวมถึงผู้ปกครองหลายท่านที่กำลังเกิดข้อสงสัยอยู่ ดังนั้นเพื่อให้การวางแผนเตรียมสอบของน้อง ๆ DEK66 มีประสิทธิภาพและทำได้ตามเป้าหมายที่ตนเองวางเอาไว้มากที่สุด จะขอนำเอาข้อมูลดี ๆ มาบอกต่อ สามารถศึกษากันอย่างละเอียดแล้วนำไปปรับแผนการของตนเองเพื่อให้บรรลุตามหวังกันเลย

TGAT TPAT คืออะไร

TGAT TPAT คือ ระบบการสอบเพื่อวัดศักยภาพในการเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่หลังผ่านการประชุมจาก “ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย” หรือ ทปอ. มีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อลดความซ้ำซ้อนของเนื้อหาในรายวิชาลง เน้นความรู้ที่ผู้สอบสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลลัพธ์ดีที่สุด ไม่ใช่แค่การท่องจำเพียงอย่างเดียว

โดยสรุปแบบเข้าใจง่าย

- การสอบ GAT, PAT และ 9 วิชาสามัญ จะถูกยกเลิก และเปลี่ยนมาเป็น TGAT, TPAT และ A-Level แทน

- ผู้สอบเลือกได้ว่าต้องการสอบแบบกระดาษ หรือแบบคอมพิวเตอร์ (ยกเว้นการสอบ TPAT1 ข้อสอบความถนัดแพทย์ และ A-Level จะใช้ข้อสอบแบบกระดาษเพียงอย่างเดียว)

ข้อมูลการสอบ TGAT

TGAT หรือ Thai General Aptitude Test เป็นข้อสอบวัดสมรรถนะการเรียนรู้ทั่วไป มีการปรับรายวิชามาจาก GAT เดิม แบ่งออกเป็น 3 พาร์ท คะแนนรวม 300 คะแนน ประกอบไปด้วย

1. การสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication)

2. การคิดอย่างมีเหตุผล (Critical and Logical Thinking)

3. สมรรถนะด้านการทำงานในอนาคต (Future Workforce Competencies) แยกย่อยได้ 4 เรื่องหลัก ดังนี้

  • การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม (Value Creation & Innovation)
  • การแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน (Complex Problem Solving)
  • การบริหารจัดการอารมณ์ (Emotional Governance)
  • การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม (Civic Engagement)

เรื่องน่ารู้ของ TGAT : ใน Part 1 English Communication จะสอบคล้ายกับ GAT ภาษาอังกฤษ ส่วน Part 2 ,3 จะมีการเปลี่ยนแปลงไปจาก GAT เชื่อมโยงเดิม 

ข้อมูลการสอบ TPAT

TPAT หรือ Thai Professional Aptitude Test เป็นข้อสอบความถนัดด้านวิชาชีพ มีการปรับวิชามาจาก PAT ให้เหลือเพียง 5 รายวิชา และคะแนนเต็มรวม 100 คะแนน ประกอบไปด้วย

    TPAT1  กสพท. หรือความถนัดแพทย์ (สอบรูปแบบกระดาษเท่านั้น)

    TPAT2  ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์

    TPAT3  ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

    TPAT4  ความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ไม่ต้องสอบวาดรูป)

    TPAT5  ความถนัดครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ (วิชาชีพครู)

เรื่องน่ารู้ของ TPAT : จะเหลือแค่รายวิชากลุ่มความถนัดเท่านั้น

ข้อมูลการสอบ A-Level หรือ Applied Knowledge

 A-Level หรือ Applied Knowledge เป็นข้อสอบที่วัดความรู้เชิงวิชาการ ซึ่งเป็นชื่อเรียกใหม่ ที่ถูกใช้แทน 9 วิชาสามัญ(เดิม) มีวิชาที่สอบทั้งหมด 10 วิชา (วิชาละ 100 คะแนน) ดังนี้

1. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)

2. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน)

3. วิทยาศาสตร์ประยุกต์

4. ฟิสิกส์

5. เคมี

6. ชีววิทยา

7. ภาษาไทย

8. สังคมศึกษา

9. ภาษาอังกฤษ

10. ภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ญี่ปุ่น, จีน, บาหลี, เกาหลี)

ปฏิทินการสอบ TGAT TPAT สำหรับ DEK66

วัน เวลา ชื่อวิชา
วันเสาร์ 10 ธ.ค. 65

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

TGAT ความถนัดทั่วไป

TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์

วันอาทิตย์ 11 ธ.ค. 65

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์

TPAT2 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

วันจันทร์ 12 ธ.ค. 65 09.00-12.00 น. TPAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
วันเสาร์ 17 ธ.ค. 65 08.30-12.30 น. TPAT1 กสพท. หรือความถนัดแพทย์

ปฎิทินการสอบ A-Level หรือ Applied Knowledge สำหรับ DEK66

วัน เวลา ชื่อวิชา
วันเสาร์ 18 มี.ค. 66
08.30-10.00 น. 
11.00-12.30 น.
13.30-15.00 น. 
15.30-17.00 น. 
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
วันอาทิตย์ 19 มี.ค. 66
08.30-10.00 น.
11.00-12.30 น.
13.30-15.00 น.
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)
ภาษาอังกฤษ
เคมี
วันจันทร์ 20 มี.ค. 66
08.30-10.00 น.
11.00-12.30 น. 
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน)
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
 
13.30-15.00 น.

 

ภาษาฝรั่งเศส / ภาษาเยอรมัน / ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาเกาหลี / ภาษาจีน / ภาษาบาลี

เเท็กที่เกี่ยวข้อง