TGAT TPAT คืออะไร มีเรื่องไหนที่ต้องรู้บ้าง

TGAT TPAT คืออะไร มีเรื่องไหนที่ DEK66 ต้องรู้บ้าง

TGAT TPAT คืออะไร? คำถามของเด็กยุคใหม่รวมถึงผู้ปกครองหลายท่านที่กำลังเกิดข้อสงสัยอยู่ ดังนั้นเพื่อให้การวางแผนเตรียมสอบของน้อง ๆ DEK66 มีประสิทธิภาพและทำได้ตามเป้าหมายที่ตนเองวางเอาไว้มากที่สุด จะขอนำเอาข้อมูลดี ๆ มาบอกต่อ สามารถศึกษากันอย่างละเอียดแล้วนำไปปรับแผนการของตนเองเพื่อให้บรรลุตามหวังกันเลย

TGAT TPAT คืออะไร

TGAT TPAT คือ ระบบการสอบเพื่อวัดศักยภาพในการเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่หลังผ่านการประชุมจาก “ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย” หรือ ทปอ. มีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อลดความซ้ำซ้อนของเนื้อหาในรายวิชาลง เน้นความรู้ที่ผู้สอบสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลลัพธ์ดีที่สุด ไม่ใช่แค่การท่องจำเพียงอย่างเดียว

โดยสรุปแบบเข้าใจง่าย

- การสอบ GAT, PAT และ 9 วิชาสามัญ จะถูกยกเลิก และเปลี่ยนมาเป็น TGAT, TPAT และ A-Level แทน

- ผู้สอบเลือกได้ว่าต้องการสอบแบบกระดาษ หรือแบบคอมพิวเตอร์ (ยกเว้นการสอบ TPAT1 ข้อสอบความถนัดแพทย์ และ A-Level จะใช้ข้อสอบแบบกระดาษเพียงอย่างเดียว)

ข้อมูลการสอบ TGAT

TGAT หรือ Thai General Aptitude Test เป็นข้อสอบวัดสมรรถนะการเรียนรู้ทั่วไป มีการปรับรายวิชามาจาก GAT เดิม แบ่งออกเป็น 3 พาร์ท คะแนนรวม 300 คะแนน ประกอบไปด้วย

1. การสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication)

2. การคิดอย่างมีเหตุผล (Critical and Logical Thinking)

3. สมรรถนะด้านการทำงานในอนาคต (Future Workforce Competencies) แยกย่อยได้ 4 เรื่องหลัก ดังนี้

  • การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม (Value Creation & Innovation)
  • การแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน (Complex Problem Solving)
  • การบริหารจัดการอารมณ์ (Emotional Governance)
  • การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม (Civic Engagement)

เรื่องน่ารู้ของ TGAT : ใน Part 1 English Communication จะสอบคล้ายกับ GAT ภาษาอังกฤษ ส่วน Part 2 ,3 จะมีการเปลี่ยนแปลงไปจาก GAT เชื่อมโยงเดิม 

ข้อมูลการสอบ TPAT

TPAT หรือ Thai Professional Aptitude Test เป็นข้อสอบความถนัดด้านวิชาชีพ มีการปรับวิชามาจาก PAT ให้เหลือเพียง 5 รายวิชา และคะแนนเต็มรวม 100 คะแนน ประกอบไปด้วย

    TPAT1  กสพท. หรือความถนัดแพทย์ (สอบรูปแบบกระดาษเท่านั้น)

    TPAT2  ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์

    TPAT3  ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

    TPAT4  ความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ไม่ต้องสอบวาดรูป)

    TPAT5  ความถนัดครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ (วิชาชีพครู)

เรื่องน่ารู้ของ TPAT : จะเหลือแค่รายวิชากลุ่มความถนัดเท่านั้น

ข้อมูลการสอบ A-Level หรือ Applied Knowledge

 A-Level หรือ Applied Knowledge เป็นข้อสอบที่วัดความรู้เชิงวิชาการ ซึ่งเป็นชื่อเรียกใหม่ ที่ถูกใช้แทน 9 วิชาสามัญ(เดิม) มีวิชาที่สอบทั้งหมด 10 วิชา (วิชาละ 100 คะแนน) ดังนี้

1. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)

2. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน)

3. วิทยาศาสตร์ประยุกต์

4. ฟิสิกส์

5. เคมี

6. ชีววิทยา

7. ภาษาไทย

8. สังคมศึกษา

9. ภาษาอังกฤษ

10. ภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ญี่ปุ่น, จีน, บาหลี, เกาหลี)

ปฏิทินการสอบ TGAT TPAT สำหรับ DEK67

วัน เวลา ชื่อวิชา
วันเสาร์ 9 ธ.ค. 66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์

TPAT2 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

วันอาทิตย์ 10 ธ.ค. 66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

TGAT ความถนัดทั่วไป

TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์

วันจันทร์ 11 ธ.ค. 66 09.00-12.00 น. TPAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
วันเสาร์ 16 ธ.ค. 66 08.30-12.30 น. TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท. หรือความถนัดแพทย์

ปฎิทินการสอบ A-Level หรือ Applied Knowledge สำหรับ DEK67

วัน เวลา ชื่อวิชา
วันเสาร์ 16 มี.ค. 67
08.30-10.00 น. 
11.00-12.30 น.
13.30-15.00 น. 
15.30-17.00 น. 
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
วันอาทิตย์ 17 มี.ค. 67
08.30-10.00 น.
11.00-12.30 น.
13.30-15.00 น.
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)
ภาษาอังกฤษ
เคมี
วันจันทร์ 18 มี.ค. 67
08.30-10.00 น.
11.00-12.30 น. 
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน)
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
 
13.30-15.00 น.

 

ภาษาฝรั่งเศส / ภาษาเยอรมัน / ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาเกาหลี / ภาษาจีน / ภาษาบาลี / ภาษาสเปน

เเท็กที่เกี่ยวข้อง