ข้อสอบ Pre-Test รร.สามเสน 2564 (ห้องGifted)

ข้อสอบ pre-test รร.สามเสนวิทยาลัย ปี2564

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-12.00
วิชาคณิตศาสตร์ มีทั้งหมด 25 ข้อ
คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น 2 ตอน

ตอนที่ 1  มี 4 ตัวเลือก จำนวน 25 ข้อ 
(ข้อ 1-25) รวม 70 คะแนน

ตอนที่ 2  เติมคำตอบ จำนวน 9 ข้อ
(ข้อ 26-34) รวม 30 คะแนน

วิชาวิทยาศาสตร์ มีทั้งหมด 34 ข้อ
คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 มี 4 ตัวเลือก จำนวน 25 ข้อ
(ข้อ 35-59) รวม 70 คะแนน
ตอนที่ 2 เติมคำตอบ จำนวน 9 ข้อ
(ข้อ 60-68) รวม 30 คะแนน

รีวิว - เสียงตอบรับจากผู้เรียน
ปิด
ทดลองเรียน