10 คณะยอดฮิตติดเทรน เรียนแล้วไม่ตกงาน

ในยุคสมัยปัจจุบัน ที่มีการแข่งขันสูงทางด้านเศรษฐกิจ  รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์  ทำให้การเลือกที่ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา นอกจากจะต้องตัดสินใจจากสิ่งที่ชอบแล้ว ยังต้องคำนึงถึงเรียนจบมาแล้วจะมีงานรองรับหรือไม่ เพราะในปัจจุบันเกิดปัญหาสมองไหล หรือ ภาวะที่นักศึกษาจบมา และตกงาน ไม่งานรองรับ ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดเศรษฐกิจ บทความนี้จึงขอรวบรวม 10 คณะยอดฮิต ติดเทรน ที่เรียนแล้วไม่ตกงาน มาให้เป็นแนวทางในการวางแผนต่อในอนาคต 

อันดับที่ 1  คณะวิศวกรรม สาขาซอฟต์แวร์
เนื่องจากในยุคโลกาภิวิฒน์ ยุคแห่งการติดต่อแบบไร้พรมแดน สำหรับอาชีพนักวิศวกรซอฟต์แวร์และนักพัฒนา หรือสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์กำลังเป็นสาขาที่มาแรง เนื่องจากด้วยทุกวันนี้ซอฟต์แวร์มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้วิศกรซอฟต์แวร์เป็นที่ต้องการมากขึ้น เพราะต้องมากคอยควบคุมและดำเนินการผลิตนวัตกรรมต่างๆ

อันดับที่ 2 คณะวิศวกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์  
อีกหนีงคณะที่เป็น ที่ต้องการของตลาดแรงงาน เพราะต้องใช้ความชำนาญเฉพาะ ทำหน้าที่เกี่ยวกับการออกแบบ ควบคุม ทดสอบ เกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งผลิต ซ่อม และยังรวมถึงต้องทำการติดตั้งได้อีกด้วย

อันดับที่ 3 คณะวิศวกรรม สาขาเครื่องกล
ยุคสมัยเปลี่ยนแปลง แรงงานคนถูกแทนด้วยจักรเป็นจำนวนมาก เพื่อลดต้นทุนในการผลิต จึงทำให้วิศวกรเครื่องกลเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ตามโรงงาน และบริษัทต่างๆ เป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว และเมื่อเทียบกับบุคลากรที่มีอยู่นั้นในสาขานี้ก็ยังเป็นอาชีพที่ขาดแคลนอีกมากทีเดียว

อันดับที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์
แม้ยุคสมัยจะมีการเปลี่ยนแปลงไป แต่บุคลากรทางการแพทย์ก็ยังคงเป็นที่ต้องการและมีความสำคัญอยู่มาก  และความต้องการของตลาดงานทั่วโลกที่ไม่เพียงพอ จึงทำให้เรียนจบมามีงานรองรับอย่างแน่นอน

อันดับที่ 5 คณะแพทยศาสตร์
เนื่องจากแพทย์เฉพาะทางเป็นอาชีพที่ต้องใช้เวลาในการเรียนค่อนข้างนานหลายปีกว่าแพทย์ทั่วไป ทำให้ผลิตแพทย์ออกมาได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบัน จึงเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงาน และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั่วโลกอีกด้วย

อันดับที่ 6 คณะวิศวกรรรม สาขาโยธา
อีกหนึ่งอาชีพที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ในการสนับสนุนกิจการ ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึงอุตสาหกรรมใหญ่ๆ จากทั่วโลก

อันดับที่ 7 คณะวิศวกรรม สาขาไฟฟ้า  
ทักษะทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า มีสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ ของสังคม และยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมากวิศวกรไฟฟ้าจึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถเรียกเงินเดือนในระดับสูงได้ ตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาจบใหม่

อันดับที่ 8  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัจจุบันการดำเนินงานในธุรกิจหรือองค์กรต่าง ๆ จะต้องอาศัยระบบไอทีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สำหรับในอาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูลหรืองานด้านไอทีก็ยังขาดแคลนบุคลากรที่จะมาช่วยในการนำเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติ ดังนั้นหากใครเรียนจบในด้านนี้มาก็ไม่ต้องกลัวตกงานเลย

อันดับที่ 9 คณะการบัญชี
สำหรับอาชีพนักบัญชี ไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหน ก็มีบทบาทสำคัญและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ จะมีบทบาทในการช่วยจัดเก็บหรือจดบันทึกให้ได้ตาม แต่แล้วยังไงก็ต้องอาศัยนักบัญชี เพื่อเข้ามาจัดการในส่วนนี้อยู่ดี

อันดับที่ 10 คณะอักษรศาสตร์ / มนุษย์ศาสตร์ / ศิลปศาสตร์
เป็นคณะที่เรียนเกี่ยวกับภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ยิ่งในปัจจุบันมีการลงทุนจากต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ที่มีความสามารถทางด้านภาษาที่สาม  จะได้เปรียบในการทำงาน เพราะต้องมีการติดต่อค้าขาย สื่อสารกับชาวต่างชาติ อาทิเช่น อาชีพล่าม มัคคุเทศก์ เป็นต้น