ข้อสอบ Pre-Test รร.สามเสน 2565 (ห้องGifted)

ข้อสอบ pre-test รร.สามเสนวิทยาลัย ปี2565

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 
วิชาคณิตศาสตร์ เวลา 09.00-10.10
มีทั้งหมด 25 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
แบ่งเป็น 2 ตอน

ตอนที่ 1  มี 4 ตัวเลือก จำนวน 15 ข้อ 
(ข้อ 1-15) ข้อละ 4 คะแนน รวม 60 คะแนน

ตอนที่ 2  เติมคำตอบ จำนวน 10 ข้อ
(ข้อ 16-25) ข้อละ 4 คะแนน รวม 40 คะแนน

วิชาวิทยาศาสตร์ เวลา 11.20-12.30
มีทั้งหมด 30 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
แบ่งเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 มี 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ
(ข้อ 26-45) ข้อละ 3.5 คะแนน รวม 70 คะแนน
ตอนที่ 2 เติมคำตอบ จำนวน 10 ข้อ
(ข้อ 46-55) ข้อละ 3 คะแนน รวม 30 คะแนน

รีวิว - เสียงตอบรับจากผู้เรียน
ปิด
ทดลองเรียน