ข้อสอบคณิต O-NET - 2552

รหัสวิชา 04 วิชาคณิตศาสตร์ O-NET 52

วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552  เวลา 11.30-13.30 น.

มีทั้งหมด 40 ข้อ แบบปรนัย มี 4 ตัวเลือก 

ข้อละ 2.5 คะแนน คะแนนรวม 100 คะแนน

แบ่งตามบทเรียน

ช่วงคะแนนเฉลี่ย

 • ช่วงคะแนน

  จำนวนคน

  ร้อยละ

 • 0 - 10

 • 10.01 - 20

 • 20.01 - 30

 • 30.01 - 40

 • 40.01 - 50

 • 50.01 - 60

 • 60.01 - 70

 • 70.01 - 80

 • 80.01 - 90

 • 90.01 - 100

จำนวนคนสอบ
คน
คะแนนเต็ม
คะแนน
คะแนนเฉลี่ย
%
คะแนนสูงสุด
คะแนน
คะแนนต่ำสุด
คะแนน
ปิด
ทดลองเรียน