TCAS คืออะไร มีรายวิชาไหนบ้าง ลองมาหาคำตอบกัน

TCAS คืออะไร มีรายวิชาไหนบ้าง ลองมาหาคำตอบกัน

TCAS ย่อมาจาก Thai University Center Admission System

เป็นระบบการคัดเลือกบุคคลเข้ามหาวิทยาลัย รูปแบบใหม่ ซึ่งเริ่มนำมาใช้ในปีการศึกษา 2561 ออกแบบโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

ระบบนี้ไม่ใช่ระบบเอนทรานซ์(Entrance) และไม่ใช่ระบบแอดมิชชั่น(Admission) แต่เป็นระบบใหญ่ที่มีรอบแอดมิชชั่นเป็นส่วนหนึ่งของระบบ (คือ รอบที่ 3)

แบ่งการรับออกเป็น 4 รอบ คือ

 

รอบที่ 1

รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4
รูปแบบการรับ

Portfolio

โควตา (Quata) Admissions Direct Admissions
คืออะไร

รอบสำหรับยื่นแฟ้มสะสมผลงาน เน้นความสามารถพิเศษ

รอบสำหรับคนในพื้นที่              มีคุณสมบัติเฉพาะ

รอบที่เปิดรับสมัครพร้อมกันทั้งประเทศ รอบรับตรงอินสระ เน้นกลุ่มคนที่ยังไม่มีที่เรียน มหาลัยกำหนดเกณฑ์ได้อิสระ
คะแนนที่ต้องใช้

 + แฟ้มสะสมผลงาน

 + GPAX

+ TGAT / TPAT

+ GPAX

+ TGAT / TPAT

+ A Level 

+ GPAX

+ TGAT / TPAT

+  A Level

+ GPAX

+ TGAT / TPAT 

+ A Level

ช่วงการรับสมัคร ตามแต่มหาลัยกำหนด ตามแต่มหาลัยกำหนด 2-12 พ.ค. ตามแต่มหาลัยกำหนด ช่วง 25 พ.ค.-5 มิ.ย.
ประกาศผล 7 ก.พ. 9 พ.ค. 18 พ.ค. 8 มิ.ย.

 

TGAT TPAT คืออะไร มีเรื่องไหนที่ DEK66 ต้องรู้บ้าง

TGAT TPAT คืออะไร? คำถามของเด็กยุคใหม่รวมถึงผู้ปกครองหลายท่านที่กำลังเกิดข้อสงสัยอยู่ ดังนั้นเพื่อให้การวางแผนเตรียมสอบของน้อง ๆ DEK66 มีประสิทธิภาพและทำได้ตามเป้าหมายที่ตนเองวางเอาไว้มากที่สุด จะขอนำเอาข้อมูลดี ๆ มาบอกต่อ สามารถศึกษากันอย่างละเอียดแล้วนำไปปรับแผนการของตนเองเพื่อให้บรรลุตามหวังกันเลย

TGAT TPAT คืออะไร

TGAT TPAT คือ ระบบการสอบเพื่อวัดศักยภาพในการเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่หลังผ่านการประชุมจาก “ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย” หรือ ทปอ. มีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อลดความซ้ำซ้อนของเนื้อหาในรายวิชาลง เน้นความรู้ที่ผู้สอบสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลลัพธ์ดีที่สุด ไม่ใช่แค่การท่องจำเพียงอย่างเดียว

โดยสรุปแบบเข้าใจง่าย

- การสอบ GAT, PAT และ 9 วิชาสามัญ จะถูกยกเลิก และเปลี่ยนมาเป็น TGAT, TPAT และ A-Level แทน

- ผู้สอบเลือกได้ว่าต้องการสอบแบบกระดาษ หรือแบบคอมพิวเตอร์ (ยกเว้นการสอบ TPAT1 ข้อสอบความถนัดแพทย์ และ A-Level จะใช้ข้อสอบแบบกระดาษเพียงอย่างเดียว)

ข้อมูลการสอบ TGAT

TGAT หรือ Thai General Aptitude Test เป็นข้อสอบวัดสมรรถนะการเรียนรู้ทั่วไป มีการปรับรายวิชามาจาก GAT เดิม แบ่งออกเป็น 3 พาร์ท คะแนนรวม 300 คะแนน ประกอบไปด้วย

1. การสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication)

2. การคิดอย่างมีเหตุผล (Critical and Logical Thinking)

3. สมรรถนะด้านการทำงานในอนาคต (Future Workforce Competencies) แยกย่อยได้ 4 เรื่องหลัก ดังนี้

  • การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม (Value Creation & Innovation)
  • การแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน (Complex Problem Solving)
  • การบริหารจัดการอารมณ์ (Emotional Governance)
  • การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม (Civic Engagement)

เรื่องน่ารู้ของ TGAT : ใน Part 1 English Communication จะสอบคล้ายกับ GAT ภาษาอังกฤษ ส่วน Part 2 ,3 จะมีการเปลี่ยนแปลงไปจาก GAT เชื่อมโยงเดิม 

ข้อมูลการสอบ TPAT

TPAT หรือ Thai Professional Aptitude Test เป็นข้อสอบความถนัดด้านวิชาชีพ มีการปรับวิชามาจาก PAT ให้เหลือเพียง 5 รายวิชา และคะแนนเต็มรวม 100 คะแนน ประกอบไปด้วย

    TPAT1  กสพท. หรือความถนัดแพทย์ (สอบรูปแบบกระดาษเท่านั้น)

    TPAT2  ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์

    TPAT3  ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

    TPAT4  ความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ไม่ต้องสอบวาดรูป)

    TPAT5  ความถนัดครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ (วิชาชีพครู)

เรื่องน่ารู้ของ TPAT : จะเหลือแค่รายวิชากลุ่มความถนัดเท่านั้น

ข้อมูลการสอบ A-Level หรือ Applied Knowledge

 A-Level หรือ Applied Knowledge เป็นข้อสอบที่วัดความรู้เชิงวิชาการ ซึ่งเป็นชื่อเรียกใหม่ ที่ถูกใช้แทน 9 วิชาสามัญ(เดิม)  มีวิชาที่สอบทั้งหมด 10 วิชา (วิชาละ 100 คะแนน) ดังนี้

1. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)

2. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน)

3. วิทยาศาสตร์ประยุกต์

4. ฟิสิกส์

5. เคมี

6. ชีววิทยา

7. ภาษาไทย

8. สังคมศึกษา

9. ภาษาอังกฤษ

10. ภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ญี่ปุ่น, จีน, บาหลี, เกาหลี)

ปฏิทินการสอบ TGAT TPAT สำหรับ DEK66

เดือนกันยายน 2565 สมัครสอบวิชาเฉพาะ TPAT1 กสพท. (ความถนัดแพทย์)

วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2565 สมัครสอบวิชา TGAT TPAT (เลือกสอบด้วยกระดาษหรือคอมพิวเตอร์)

วันที่ 11-20 พฤศจิกายน 2565 รับสมัครสอบเพิ่มเติม หากสนามสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ยังว่าง

วันที่ 24 พฤศจิกายน -12 ธันวาคม 2565 พิมพ์บัตรที่นั่งสำหรับการสอบ TGAT TPAT

10-12 ธันวาคม 2565 ทำการสอบ TGAT TPAT (ทั้งการสอบแบบกระดาษและคอมพิวเตอร์จะสอบพร้อมกัน และต้องเลือกสนามสอบเรียง 5 ลำดับ) ซึ่งวิชาที่สอบในแต่ละวันคือ

  • วันที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. สอบ TGAT ความถนัดทั่วไป และเวลา 13.00-16.00 น. สอบ TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
  • วันที่ 11 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. สอบ TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ (วิชาชีพครู) และเวลา 13.00-16.00 น. สอบ TPAT2 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์
  • วันที่ 12 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. สอบ TPAT4 ความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ไม่ต้องสอบวาดรูป)
  •  วันที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น. สอบ TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท. (ความถนัดแพทย์)

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ประกาศผลคะแนนสอบผู้ที่สอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

วันที่ 7 มกราคม 2566 ประกาศผลคะแนนสอบผู้ที่สอบด้วยกระดาษ

วันที่ 8-15 มกราคม 2566 ขอทบทวนผลคะแนนสอบ TGAT TPAT สำหรับผู้สอบด้วยกระดาษ

เดือนมกราคม 2566 ประกาศผล TPAT1 (กสพท.)

ปฏิทินการสอบ A-Level หรือ Applied Knowledge สำหรับ DEK66

วันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2566 สมัครสอบรายวิชา A-Level

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 พิมพ์บัตรที่นั่งสอบรายวิชา A-Level

วันที่ 18 มีนาคม 2566 สอบวิชาชีววิทยา, ฟิสิกส์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา

วันที่ 19 มีนาคม 2566 สอบวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1, ภาษาอังกฤษ

วันที่ 20 มีนาคม 2566 สอบวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2, วิทยาศาสตร์ประยุกต์, ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาบาลี ภาษาเกาหลี)

วันที่ 25-31 มีนาคม 2566 สอบวิชาเฉพาะเพิ่มเติมสำหรับกรณีไม่มีหน่วยงานใดจัดสอบ

วันที่ 17 เมษายน 2566 ประกาศผลคะแนนสอบ A-Level หรือ Applied Knowledge

วันที่ 18-25 เมษายน 2566 ขอทบทวนผลคะแนนสอบรายวิชา A-Level หรือ Applied Knowledge

สำหรับน้อง ๆ DEK66 อย่าลืมนำเอาข้อมูลเหล่านี้ไปวางแผนและเลือกสอบตามความเหมาะสมของตนเองเพื่อเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยตามที่คาดหวังกันได้เลย