ข้อสอบ Pre-Test รร.สามเสน 2565 (ห้องปกติ)

ข้อสอบ pre-test รร.สามเสนวิทยาลัย ปี2565

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565  เวลา 09.00-12.00

มีทั้งหมด 120 ข้อ มี 5 วิชา แต่ละวิชาคะแนนเต็ม 100 คะแนน
แบ่งเป็น 5 ตอน

ตอนที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ มี 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ 
(ข้อ 1-20) ข้อละ 5 คะแนน รวม 100 คะแนน

ตอนที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์ มี 4 ตัวเลือก จำนวน 25 ข้อ
(ข้อ 21-45) ข้อละ 4 คะแนน รวม 100 คะแนน

รีวิว - เสียงตอบรับจากผู้เรียน
ปิด
ทดลองเรียน