ข้อสอบคณิต O-NET - 2557

รหัสวิชา 04 วิชาคณิตศาสตร์ O-NET 57

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 11.30-13.30 น.

มีทั้งหมด 40 ข้อ คะแนนรวม 100 คะแนน
แบ่งเป็น 2 ตอน

ตอนที่ 1  แบบปรนัย มี 5 ตัวเลือก จำนวน 32 ข้อ 
(ข้อ 1-32) ข้อละ 2.5 คะแนน รวม 80 คะแนน

ตอนที่ 2  แบบอัตนัย จำนวน 8 ข้อ
(ข้อ 33-40) ข้อละ 2.5 คะแนน รวม 20 คะแนน

แบ่งตามบทเรียน

ช่วงคะแนนเฉลี่ย

 • ช่วงคะแนน

  จำนวนคน

  ร้อยละ

 • 0 - 10

 • 10.01 - 20

 • 20.01 - 30

 • 30.01 - 40

 • 40.01 - 50

 • 50.01 - 60

 • 60.01 - 70

 • 70.01 - 80

 • 80.01 - 90

 • 90.01 - 100

จำนวนคนสอบ
431,287 คน
คะแนนเต็ม
100 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย
21.74%
คะแนนสูงสุด
100 คะแนน
คะแนนต่ำสุด
0 คะแนน
ปิด
ทดลองเรียน