ข้อสอบคณิต O-NET - 2559

รหัสวิชา 04 วิชาคณิตศาสตร์ O-NET 59

วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 11.30-13.30 น.

มีทั้งหมด 40 ข้อ คะแนนรวม 100 คะแนน
แบ่งเป็น 2 ตอน

ตอนที่ 1  แบบปรนัย มี 5 ตัวเลือก จำนวน 32 ข้อ 
(ข้อ 1-32) ข้อละ 2.5 คะแนน รวม 80 คะแนน

ตอนที่ 2  แบบอัตนัย จำนวน 8 ข้อ
(ข้อ 33-40) ข้อละ 2.5 คะแนน รวม 20 คะแนน

แบ่งตามบทเรียน

ช่วงคะแนนเฉลี่ย

  • ช่วงคะแนน

    จำนวนคน

    ร้อยละ

  • 0 - 10

  • 10.01 - 20

  • 20.01 - 30

  • 30.01 - 40

  • 40.01 - 50

  • 50.01 - 60

  • 60.01 - 70

  • 70.01 - 80

  • 80.01 - 90

  • 90.01 - 100

จำนวนคนสอบ
379,064 คน
คะแนนเต็ม
100 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย
24.88%
คะแนนสูงสุด
100 คะแนน
คะแนนต่ำสุด
0 คะแนน
ปิด
ทดลองเรียน