ข้อสอบ PAT 1 - ตุลาคม 2558

รหัสวิชา 71 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 

มีทั้งหมด 45 ข้อ คะแนนรวม 300 คะแนน 
แบ่งเป็น 2 ตอน

ตอนที่ 1  แบบปรนัย มี 5 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ
(ข้อ 1-30) ข้อละ 6 คะแนน รวม 180 คะแนน

ตอนที่ 2  แบบอัตนัย (เติมคำตอบ) จำนวน 15 ข้อ 
(ข้อ 31-45) ข้อละ 8 คะแนน รวม 120 คะแนน

แบ่งตามบทเรียน

ช่วงคะแนนเฉลี่ย

 • ช่วงคะแนน

  จำนวนคน

  ร้อยละ

 • 0 - 30

  19,281

  7.61

 • 30.01 - 60

  163,904

  64.73

 • 60.01 - 90

  59,205

  23.38

 • 90.01 - 120

  7,050

  2.78

 • 120.01 - 150

  2,206

  0.87

 • 150.01 - 180

  938

  0.37

 • 180.01 - 210

  384

  0.15

 • 210.01 - 240

  164

  0.06

 • 240.01 - 270

  63

  0.02

 • 270.01 - 300

  18

  0.01

จำนวนคนสอบ
253,213 คน
คะแนนเต็ม
300 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย
17.54%
คะแนนสูงสุด
294 คะแนน
คะแนนต่ำสุด
8 คะแนน
ปิด
ทดลองเรียน