ข้อสอบ PAT 1 - พฤศจิกายน 2557

รหัสวิชา 71 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)

วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00-16.00 

มีทั้งหมด 45 ข้อ คะแนนรวม 300 คะแนน 
แบ่งเป็น 2 ตอน

ตอนที่ 1  แบบปรนัย มี 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ
(ข้อ 1-30) ข้อละ 6 คะแนน รวม 180 คะแนน

ตอนที่ 2  แบบอัตนัย (เติมคำตอบ) จำนวน 15 ข้อ 
(ข้อ 31-45) ข้อละ 8 คะแนน รวม 120 คะแนน

แบ่งตามบทเรียน

ช่วงคะแนนเฉลี่ย

 • ช่วงคะแนน

  จำนวนคน

  ร้อยละ

 • 0 - 30

  30,082

  12.57

 • 30.01 - 60

  153,525

  64.14

 • 60.01 - 90

  48,949

  20.45

 • 90.01 - 120

  5,008

  2.09

 • 120.01 - 150

  1,160

  0.48

 • 150.01 - 180

  401

  0.17

 • 180.01 - 210

  157

  0.07

 • 210.01 - 240

  42

  0.02

 • 240.01 - 270

  18

  0.01

 • 270.01 - 300

  3

  0.001

จำนวนคนสอบ
239,345 คน
คะแนนเต็ม
300 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย
17.19%
คะแนนสูงสุด
294 คะแนน
คะแนนต่ำสุด
0 คะแนน
ปิด
ทดลองเรียน