ข้อสอบ PAT 1 - กุมภาพันธ์ 2562

รหัสวิชา 71 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-16.00 

มีทั้งหมด 45 ข้อ คะแนนรวม 300 คะแนน 
แบ่งเป็น 2 ตอน

ตอนที่ 1  แบบปรนัย มี 5 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ
(ข้อ 1-30) ข้อละ 6 คะแนน รวม 180 คะแนน

ตอนที่ 2  แบบอัตนัย (เติมคำตอบ) จำนวน 15 ข้อ 
(ข้อ 31-45) ข้อละ 8 คะแนน รวม 120 คะแนน

แบ่งตามบทเรียน

ช่วงคะแนนเฉลี่ย

 • ช่วงคะแนน

  จำนวนคน

  ร้อยละ

 • 0 - 30

  43,292

  26.52

 • 30.01 - 60

  86,185

  52.79

 • 60.01 - 90

  22,211

  13.61

 • 90.01 - 120

  5,973

  3.66

 • 120.01 - 150

  2,798

  1.71

 • 150.01 - 180

  1,493

  0.92

 • 180.01 - 210

  750

  0.46

 • 210.01 - 240

  359

  0.22

 • 240.01 - 270

  141

  0.09

 • 270.01 - 300

  49

  0.03

จำนวนคนสอบ
163,251 คน
คะแนนเต็ม
300 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย
16.35%
คะแนนสูงสุด
300 คะแนน
คะแนนต่ำสุด
0 คะแนน
ปิด
ทดลองเรียน