ข้อสอบ PAT 1 - กุมภาพันธ์ 2561

หัสวิชา 71 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-16.00 

มีทั้งหมด 45 ข้อ คะแนนรวม 300 คะแนน 
แบ่งเป็น 2 ตอน

ตอนที่ 1  แบบปรนัย มี 5 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ
(ข้อ 1-30) ข้อละ 6 คะแนน รวม 180 คะแนน

ตอนที่ 2  แบบอัตนัย (เติมคำตอบ) จำนวน 15 ข้อ 
(ข้อ 31-45) ข้อละ 8 คะแนน รวม 120 คะแนน

แบ่งตามบทเรียน

ช่วงคะแนนเฉลี่ย

 • ช่วงคะแนน

  จำนวนคน

  ร้อยละ

 • 0 - 30

  42,131

  23.70

 • 30.01 - 60

  99,260

  55.82

 • 60.01 - 90

  27,048

  15.21

 • 90.01 - 120

  5,290

  2.97

 • 120.01 - 150

  2,163

  1.22

 • 150.01 - 180

  1,038

  0.58

 • 180.01 - 210

  513

  0.29

 • 210.01 - 240

  243

  0.14

 • 240.01 - 270

  113

  0.06

 • 270.01 - 300

  36

  0.02

จำนวนคนสอบ
177,835 คน
คะแนนเต็ม
300 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย
16.15%
คะแนนสูงสุด
300 คะแนน
คะแนนต่ำสุด
0 คะแนน
ปิด
ทดลองเรียน