ข้อสอบคณิต 2 - ธันวาคม 2559

วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2

วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559 เวลา 8.30-10.00 น.

มีทั้งหมด 30 ข้อ คะแนนรวม 100 คะแนน
แบ่งเป็น 2 ตอน

ตอนที่ 1  แบบปรนัย มี 5 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ 
(ข้อ 1-10) ข้อละ 2 คะแนน รวม 20 คะแนน

ตอนที่ 2  แบบปรนัย มี 5 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ
(ข้อ 11-30) ข้อละ 4 คะแนน รวม 80 คะแนน

แบ่งตามบทเรียน

ช่วงคะแนนเฉลี่ย

 • ช่วงคะแนน

  จำนวนคน

  ร้อยละ

 • 0 - 30

 • 30.01 - 60

 • 60.01 - 90

 • 90.01 - 120

 • 120.01 - 150

 • 150.01 - 180

 • 180.01 - 210

 • 210.01 - 240

 • 240.01 - 270

 • 270.01 - 300

จำนวนคนสอบ
คน
คะแนนเต็ม
คะแนน
คะแนนเฉลี่ย
%
คะแนนสูงสุด
คะแนน
คะแนนต่ำสุด
คะแนน
ปิด
ทดลองเรียน