ข้อสอบ PAT 1 - กุมภาพันธ์ 2563

รหัสวิชา 71 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-16.00 

มีทั้งหมด 45 ข้อ คะแนนรวม 300 คะแนน 
แบ่งเป็น 2 ตอน

ตอนที่ 1  แบบปรนัย มี 5 ตัวเลือก จำนวน 35 ข้อ
(ข้อ 1-35) ข้อละ 6 คะแนน รวม 210 คะแนน

ตอนที่ 2  แบบอัตนัย (เติมคำตอบ) จำนวน 10 ข้อ 
(ข้อ 36-45) ข้อละ 9 คะแนน รวม 90 คะแนน

แบ่งตามบทเรียน

ช่วงคะแนนเฉลี่ย

 • ช่วงคะแนน

  จำนวนคน

  ร้อยละ

 • 0 - 30

  18,651

  12.38

 • 30.01 - 60

  76,442

  50.73

 • 60.01 - 90

  35,553

  23.59

 • 90.01 - 120

  9,775

  6.49

 • 120.01 - 150

  4,187

  2.78

 • 150.01 - 180

  2,537

  1.68

 • 180.01 - 210

  1,560

  1.04

 • 210.01 - 240

  937

  0.62

 • 240.01 - 270

  677

  0.45

 • 270.01 - 300

  375

  0.25

จำนวนคนสอบ
150,694 คน
คะแนนเต็ม
300 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย
20.97%
คะแนนสูงสุด
300 คะแนน
คะแนนต่ำสุด
0 คะแนน
ปิด
ทดลองเรียน