ข้อสอบ PAT 1 - มีนาคม 2556

รหัสวิชา 71 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2556 เวลา 13.00-16.00 

มีทั้งหมด 50 ข้อ คะแนนรวม 300 คะแนน 
แบ่งเป็น 2 ตอน

ตอนที่ 1  แบบปรนัย มี 4 ตัวเลือก จำนวน 25 ข้อ
(ข้อ 1-25) ข้อละ 5 คะแนน รวม 125 คะแนน

ตอนที่ 2  แบบอัตนัย (เติมคำตอบ) จำนวน 25 ข้อ 
(ข้อ 26-50) ข้อละ 7 คะแนน รวม 175 คะแนน

แบ่งตามบทเรียน

ช่วงคะแนนเฉลี่ย

 • ช่วงคะแนน

  จำนวนคน

  ร้อยละ

 • 0 - 30

  20,531

  25.71

 • 30.01 - 60

  46,474

  58.20

 • 60.01 - 90

  9,965

  12.48

 • 90.01 - 120

  1,972

  2.47

 • 120.01 - 150

  590

  0.73

 • 150.01 - 180

  207

  0.26

 • 180.01 - 210

  73

  0.09

 • 210.01 - 240

  34

  0.04

 • 240.01 - 270

  5

  0.006

 • 270.01 - 300

  4

  0.005

จำนวนคนสอบ
79,855 คน
คะแนนเต็ม
300 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย
14.97%
คะแนนสูงสุด
295 คะแนน
คะแนนต่ำสุด
0 คะแนน
ปิด
ทดลองเรียน