ข้อสอบ PAT 1 - มีนาคม 2560

รหัสวิชา 71 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 

มีทั้งหมด 45 ข้อ คะแนนรวม 300 คะแนน 
แบ่งเป็น 2 ตอน

ตอนที่ 1  แบบปรนัย มี 5 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ
(ข้อ 1-30) ข้อละ 6 คะแนน รวม 180 คะแนน

ตอนที่ 2  แบบอัตนัย (เติมคำตอบ) จำนวน 15 ข้อ 
(ข้อ 31-45) ข้อละ 8 คะแนน รวม 120 คะแนน

แบ่งตามบทเรียน

ช่วงคะแนนเฉลี่ย

 • ช่วงคะแนน

  จำนวนคน

  ร้อยละ

 • 0 - 30

  15,919

  23.02

 • 30.01 - 60

  36,977

  53.47

 • 60.01 - 90

  11,731

  16.96

 • 90.01 - 120

  2,942

  4.25

 • 120.01 - 150

  974

  1.41

 • 150.01 - 180

  345

  0.50

 • 180.01 - 210

  149

  0.22

 • 210.01 - 240

  66

  0.10

 • 240.01 - 270

  36

  0.05

 • 270.01 - 300

  12

  0.02

จำนวนคนสอบ
69,151 คน
คะแนนเต็ม
300 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย
16.54%
คะแนนสูงสุด
294 คะแนน
คะแนนต่ำสุด
0 คะแนน
ปิด
ทดลองเรียน