ข้อสอบ PAT 1 - มีนาคม 2555

รหัสวิชา 71 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ ( PAT 1 )

วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2555 เวลา 13.00-16.00 

มีทั้งหมด 50 ข้อ คะแนนรวม 300 คะแนน 
แบ่งเป็น 2 ตอน

ตอนที่ 1  แบบปรนัย มี 5 ตัวเลือก จำนวน 25 ข้อ
(ข้อ 1-25) ข้อละ 5 คะแนน รวม 125 คะแนน

ตอนที่ 2  แบบอัตนัย (เติมคำตอบ) จำนวน 25 ข้อ 
(ข้อ 26-50) ข้อละ 7 คะแนน รวม 175 คะแนน

แบ่งตามบทเรียน

ช่วงคะแนนเฉลี่ย

 • ช่วงคะแนน

  จำนวนคน

  ร้อยละ

 • 0 - 30

  16,368

  20.49

 • 30.01 - 60

  49,895

  62.45

 • 60.01 - 90

  11,442

  14.32

 • 90.01 - 120

  1,564

  1.96

 • 120.01 - 150

  417

  0.52

 • 150.01 - 180

  146

  0.18

 • 180.01 - 210

  44

  0.06

 • 210.01 - 240

  14

  0.02

 • 240.01 - 270

  2

  0.002

 • 270.01 - 300

  2

  0.002

จำนวนคนสอบ
79,894 คน
คะแนนเต็ม
300 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย
15.25%
คะแนนสูงสุด
288 คะแนน
คะแนนต่ำสุด
0 คะแนน
ปิด
ทดลองเรียน