ข้อสอบ PAT 1 - มีนาคม 2558

รหัสวิชา 71 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)

วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 

มีทั้งหมด 45 ข้อ คะแนนรวม 300 คะแนน 
แบ่งเป็น 2 ตอน

ตอนที่ 1  แบบปรนัย มี 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ
(ข้อ 1-30) ข้อละ 6 คะแนน รวม 180 คะแนน

ตอนที่ 2  แบบอัตนัย (เติมคำตอบ) จำนวน 15 ข้อ 
(ข้อ 31-45) ข้อละ 8 คะแนน รวม 120 คะแนน

แบ่งตามบทเรียน

ช่วงคะแนนเฉลี่ย

 • ช่วงคะแนน

  จำนวนคน

  ร้อยละ

 • 0 - 30

  8,592

  8.45

 • 30.01 - 60

  61,825

  60.79

 • 60.01 - 90

  27,231

  26.78

 • 90.01 - 120

  3,307

  3.25

 • 120.01 - 150

  541

  0.53

 • 150.01 - 180

  127

  0.12

 • 180.01 - 210

  41

  0.04

 • 210.01 - 240

  19

  0.02

 • 240.01 - 270

  8

  0.008

 • 270.01 - 300

  4

  0.004

จำนวนคนสอบ
101,695 คน
คะแนนเต็ม
300 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย
18.45%
คะแนนสูงสุด
292 คะแนน
คะแนนต่ำสุด
0 คะแนน
ปิด
ทดลองเรียน