ข้อสอบ PAT 1 - มีนาคม 2559

รหัสวิชา 71 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 

มีทั้งหมด 45 ข้อ คะแนนรวม 300 คะแนน 
แบ่งเป็น 2 ตอน

ตอนที่ 1  แบบปรนัย มี 5 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ
(ข้อ 1-30) ข้อละ 6 คะแนน รวม 180 คะแนน

ตอนที่ 2  แบบอัตนัย (เติมคำตอบ) จำนวน 15 ข้อ 
(ข้อ 31-45) ข้อละ 8 คะแนน รวม 120 คะแนน

แบ่งตามบทเรียน

ช่วงคะแนนเฉลี่ย

 • ช่วงคะแนน

  จำนวนคน

  ร้อยละ

 • 0 - 30

  21,171

  24.22

 • 30.01 - 60

  50,290

  57.52

 • 60.01 - 90

  13,442

  15.38

 • 90.01 - 120

  1,838

  2.10

 • 120.01 - 150

  444

  0.51

 • 150.01 - 180

  159

  0.18

 • 180.01 - 210

  53

  0.06

 • 210.01 - 240

  16

  0.02

 • 240.01 - 270

  3

  0.003

 • 270.01 - 300

  8

  0.01

จำนวนคนสอบ
87,424 คน
คะแนนเต็ม
300 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย
15.34%
คะแนนสูงสุด
292 คะแนน
คะแนนต่ำสุด
0 คะแนน
ปิด
ทดลองเรียน