ข้อสอบ PAT 1 - ตุลาคม 2555

รหัสวิชา 71 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)

วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2555 เวลา 13.00-16.00 

มีทั้งหมด 50 ข้อ คะแนนรวม 300 คะแนน 
แบ่งเป็น 2 ตอน

ตอนที่ 1  แบบปรนัย มี 5 ตัวเลือก จำนวน 25 ข้อ
(ข้อ 1-25) ข้อละ 5 คะแนน รวม 125 คะแนน

ตอนที่ 2  แบบอัตนัย (เติมคำตอบ) จำนวน 25 ข้อ 
(ข้อ 26-50) ข้อละ 7 คะแนน รวม 175 คะแนน

แบ่งตามบทเรียน

ช่วงคะแนนเฉลี่ย

 • ช่วงคะแนน

  จำนวนคน

  ร้อยละ

 • 0 - 30

  82,316

  33.76

 • 30.01 - 60

  135,864

  55.72

 • 60.01 - 90

  19,056

  7.82

 • 90.01 - 120

  3,831

  1.57

 • 120.01 - 150

  1,567

  0.64

 • 150.01 - 180

  711

  0.29

 • 180.01 - 210

  318

  0.13

 • 210.01 - 240

  128

  0.05

 • 240.01 - 270

  29

  0.01

 • 270.01 - 300

  14

  0.006

จำนวนคนสอบ
243,834 คน
คะแนนเต็ม
300 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย
13.54%
คะแนนสูงสุด
300 คะแนน
คะแนนต่ำสุด
5 คะแนน
ปิด
ทดลองเรียน