ข้อสอบ PAT 1 - เมษายน 2557

รหัสวิชา 71 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)

วันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2557 เวลา 13.00-16.00 

มีทั้งหมด 45 ข้อ คะแนนรวม 300 คะแนน 
แบ่งเป็น 2 ตอน

ตอนที่ 1  แบบปรนัย มี 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ
(ข้อ 1-30) ข้อละ 6 คะแนน รวม 180 คะแนน

ตอนที่ 2  แบบอัตนัย (เติมคำตอบ) จำนวน 15 ข้อ 
(ข้อ 31-45) ข้อละ 8 คะแนน รวม 120 คะแนน

แบ่งตามบทเรียน

ช่วงคะแนนเฉลี่ย

 • ช่วงคะแนน

  จำนวนคน

  ร้อยละ

 • 0 - 30

  7,529

  11.32

 • 30.01 - 60

  40,826

  61.40

 • 60.01 - 90

  15,635

  23.51

 • 90.01 - 120

  2,076

  3.12

 • 120.01 - 150

  349

  0.52

 • 150.01 - 180

  60

  0.09

 • 180.01 - 210

  9

  0.01

 • 210.01 - 240

  6

  0.01

 • 240.01 - 270

  4

  0.006

 • 270.01 - 300

  0

  0.00

จำนวนคนสอบ
66,494 คน
คะแนนเต็ม
300 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย
17.72%
คะแนนสูงสุด
266 คะแนน
คะแนนต่ำสุด
0 คะแนน
ปิด
ทดลองเรียน