ข้อสอบ PAT 1 - มีนาคม 2557

รหัสวิชา 71 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)

วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 

มีทั้งหมด 45 ข้อ คะแนนรวม 300 คะแนน 
แบ่งเป็น 2 ตอน

ตอนที่ 1  แบบปรนัย มี 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ
(ข้อ 1-30) ข้อละ 6 คะแนน รวม 180 คะแนน

ตอนที่ 2  แบบอัตนัย (เติมคำตอบ) จำนวน 15 ข้อ 
(ข้อ 31-45) ข้อละ 8 คะแนน รวม 120 คะแนน

แบ่งตามบทเรียน

ช่วงคะแนนเฉลี่ย

 • ช่วงคะแนน

  จำนวนคน

  ร้อยละ

 • 0 - 30

  16,389

  9.43

 • 30.01 - 60

  96,866

  55.76

 • 60.01 - 90

  48,056

  27.66

 • 90.01 - 120

  8,146

  4.69

 • 120.01 - 150

  2,681

  1.54

 • 150.01 - 180

  1,057

  0.61

 • 180.01 - 210

  382

  0.22

 • 210.01 - 240

  98

  0.06

 • 240.01 - 270

  25

  0.01

 • 270.01 - 300

  8

  0.005

จำนวนคนสอบ
173,708 คน
คะแนนเต็ม
300 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย
19.13%
คะแนนสูงสุด
300 คะแนน
คะแนนต่ำสุด
0 คะแนน
ปิด
ทดลองเรียน